• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اولین دوره لیگ اسپوکس به میزبانی استان قزوین و تهران در بهمن 1397 برگزار خواهد شد
  • میزبانی اولین دوره مسابقات آسیایی ایران تایید و قطعی شد تابستان1398
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

مدیران ستادی

فرنام پوروحدانی

رئیس کمیته مسابقات
09112388815
games@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
-
سجاد هاشم پور پاشاکـی

رئیس کمیته فنـی
09114303016
tc@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
گیلان
محمد قـربانی

رئیس کمیته داوران
09138304912
referee@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
013
اصفهان