• دوره های مربیگری و داوری در اسفند ماه 1399برگزار خواهد شد.
  • انجمن اسپوکس ایران از مربیان رشته های ورزشی دعوت به همکاری می نماید

نمایندگان استان ها

محمد قـربانی

رئیس کمیته اسپـوکس استان اصفهان

09138304912
esfahan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
013
اصفهان
منوچهـر محسنی

رئیس کمیته اسپـوکس استان گیلان


09111314327
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
01333750305
رشت...
شاهین سلطانپـور

رئیس کمیته اسپـوکس استان تهـران
09122191971
tehran@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
تهران...
محمد خانتبار

رئیس کمیته اسپـوکس استان مـازندان

09117130233
mazan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09117130233
مازندران - ساری
فـرهاد روستازاده

رئیس کمیته اسپـوکس استان قـزوین

09192821436
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09192821436
قزوین

مسعـود احمدی زرنه


سرپرست کمیته اسپـوکس استان ایـلام

09302461022
ilam@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
ایلام

سپیده عالمـی


رئیس کمیته اسپـوکس استان یـزد

09130730760
yazd@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
9130730760
یــزد
فاطمه مـزروعـی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان گلستان

09192118295
golestan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09017369115
گلستان - گرگان

سید جعفر صالحی


سرپرست کمیته اسپـوکس استان خوزستان

09386835676
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
مسجد سلیمان
محمد فدائیان

سرپرست کمیته اسپـوکس استان اردبیل

09141551670
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir


هیات انجمنهای ورزشـی استان

09123176653
tabrizspoqcs@gmail.com
www.spoqcs.ir
مجید شمسایی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان خراسان جنوبی

09135380850
kj@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
خراسان جنوبی-طبس


هیات انجمنهای ورزشی استان خراسان شمالی
09155713473
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
فتانه حامدی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان البرز

09108792147
alborz@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
حمید رضا محبوبی زاده

سرپرست کمیته اسپـوکس استان کرمان

09223082807
kerman@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
کرمان