• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اولین دوره لیگ اسپوکس به میزبانی استان قزوین و تهران در بهمن 1397 برگزار خواهد شد
  • میزبانی اولین دوره مسابقات آسیایی ایران تایید و قطعی شد تابستان1398
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

هیات رئیسه

09123176653
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09123176653
محمدرضا هاشم پور پاشاکی رئیس انجمن اسپوکس ج.ا.ایران
سید مصطفی قوامـی
09111313483
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
01333822555
گیلان - رشت
09192118295
women@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
013
تهران،هفت تیر،مفتح جنوبی،ورزنده دفتر امورمشترک فدراسیونها
09111314327
gilan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09111314327
رشت-بلوارخرمشهر-دفتر انجمن اسپوکس