• دوره های مربیگری و داوری در اسفند ماه 1399برگزار خواهد شد.
  • انجمن اسپوکس ایران از مربیان رشته های ورزشی دعوت به همکاری می نماید

آیین نامه کمیته فنی و ارتقاء درجه

تاریخ ارسال : 1399/11/22     زمان ارسال: 16:18:07 تعداد بازدید: 3721

آیین نامه کمیته فنی و ارتقاء درجه