• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اولین دوره لیگ اسپوکس به میزبانی استان قزوین و تهران در بهمن 1397 برگزار خواهد شد
  • میزبانی اولین دوره مسابقات آسیایی ایران تایید و قطعی شد تابستان1398
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

تقویم ورزشـی انجمن اسـپوکس 1399

تاریخ ارسال : 1399/01/17     زمان ارسال: 19:49:50 تعداد بازدید: 2275

spoqcs calender

تقویم ورزشـی انجمن اسـپوکس 1399